Skip to main content
Navigation

WróćRODO

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że Administratorem danych osobowych jest Amoena Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siedzibą przy ul. Stryjeńskich 6 lok UH4B (dalej również: „Administrator”). Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami z zakresu ochrony danych osobowych, na podstawie i w granicach udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: ochrona.danych@amoena.com, 22 436 87 05.


2. Podstawą przetwarzania Pani /Pana danych osobowych były zgody zawarte w Karcie Kontaktowej, Karcie Klubu lub Karcie Gwarancyjnej protezy piersi udzielone na rzecz Amoena Polska  Sp. z o. o. Dane przetwarzane obejmują: imię i nazwisko; nr telefonu; adres e-mail; adres korespondencyjny.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w treści udzielonych zgód, w tym odpowiednio:, do czasu zakończenia realizacji programu „Klub Amoena” lub uczestnictwa w nim,  zaprzestania przez Amoena Polska Sp. z o. o. realizacji działalności handlowej, informacyjnej lub marketingowej objętej udzielonymi zgodami lub do czasu cofnięcia zgody/zgód; następnie zostaną usunięte. Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody lub zgód na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów w treści udzielonej zgody lub zgód.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym administratorom. Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom w ramach umowy w celu wysyłki materiałów drogą pocztowa, a także poprzez SMS/MMS/e-mail/telefon. Dostawcy i usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności informacji otrzymanych od Amoena Polska Sp. z o. o. i nie mogą ich używać w celach innych niż świadczenie usług w imieniu Amoena Polska Sp. z o. o. Zadaniem Administratora jest również zapewnienie odpowiedniej ochrony wszelkich przesyłanych danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

 
5. Przysługuje Pani/Panu odpowiednio: prawo żądania od Amoena Polska  Sp. z o. o. dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, sprostowania, usunięcia, prawo do żądania zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawie do przenoszenia danych. Ponadto, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych. Jednakże skorzystanie z tego uprawnienia nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji gdy:  a) Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, b) cofnęła Pani/ Pan zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie jego danych, c) wniosła Pani/ wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, d) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, e) usunięcie Pani/Pana danych osobowych wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa. Prawo nie znajduje zastosowania w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora wynikających z  przepisów o ochronie danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych, a Administrator ma wówczas obowiązek udostępnienia tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma Pani prawo przesłać pozyskane w ten sposób dane innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora.

9. Przysługuje Pani/Panu  prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Administratora bądź przetwarzania Pani danych niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

10. W celu skorzystania ze wskazanych powyżej uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora: Amoena Polska  Sp. z o. o. prosimy o  kontakt: telefoniczny pod numerem tel. 22 436 87 05, w siedzibie Amoena Polska Sp. z o. o. pod adresem ul. Stryjeńskich 6 lok UH4B, 02-791 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres ochrona.danych@amoena.com.

11. Polityka prywatności - Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www.amoena.pl zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://www.amoena.com/pl/pomoc-i-wskazowki/ochrona-danych/ 

 

Z wyrazami szacunku 

Amoena Polska Sp. z o.o.