Skip to main content
Skip to main content
Koszyk
Wyślij
Państwo

RODO

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

Obowiązek informacyjny zgodny z RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”) informuję, że Administratorem danych osobowych jest Amoena Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siedzibą przy ul. Puławskiej 303 (dalej również: „Administrator”).

2. W zakresie wszelkich pytań lub zagadnień dotyczących danych osobowych, prosimy o  kontakt do, wyznaczonego przez Administratora, Inspektora Danych Osobowych Katarzyny Mączyńskiej: e-mail: ochrona.danych@amoena.com, adres: Amoena Polska Sp. z o. o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani /Pana danych osobowych w celu „Objęcia gwarancją (zgodnie ze wskazanymi warunkami udzielenia gwarancji)” są odpowiednio: (i) art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w zakresie w jakim to przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz (ii) art. 9 ust. 2 pkt a) RODO w zakresie w jakim Pani/Pan wyraził/a wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących swojego zdrowia w celu objęcia przedmiotową gwarancją. Dane przetwarzane w tym zakresie obejmują: imię i nazwisko; nr telefonu; adres e-mail; adres korespondencyjny; nr art., rozmiar; strona: P/L; nr prod. (na protezie), rozmiar biustonosza.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zapisania się i członkostwa w „Programie Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”) są Pani/Pana zgody wyrażone zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Dane przetwarzane w zakresie zapisania się i członkostwa w „Programie Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”) obejmują: imię i nazwisko; nr telefonu; adres e-mail; adres korespondencyjny. W ramach „Programu Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”) przekazywany jest newstletter oraz inne materiały reklamowe, informacyjne i edukacyjne, a także mogą być przekazywane informacje przez SMS/MMS/telefon oraz korespondencja papierowa.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zapisania się i członkostwa w „Programie Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”) poprzez elektroniczny formularz „Pozwól nam się lepiej poznać” jest Pani/Pana wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczących swojego zdrowia zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt a) RODO. Dane przetwarzane w zakresie zapisania się i członkostwa w „Programie Amoena4Life”(dawniej: Klub Amoena”) poprzez elektroniczny formularz „Pozwól nam się lepiej poznać” obejmują: imię; adres e-mail; państwo oraz datę urodzin, a także wskazanie jakie tematy są interesujące, kiedy poznało się diagnozę oraz jakiego rodzaju operację się przeszło. W ramach „Programu Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”) przekazywany jest newstletter oraz inne materiały reklamowe, informacyjne i edukacyjne, a także mogą być przekazywane informacje przez SMS/MMS/telefon oraz korespondencja papierowa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych odpowiednio: w punkcie 3. powyżej: (i) do czasu upływu okresu objęcia 24-miesięczną gwarancją, (ii) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym z tytułu gwarancji (iii) do czasu upływu okresów obowiązkowego przechowywania dokumentacji lub informacji, dotyczącej produktu objętego gwarancją, wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, (iv) do czasu cofnięcia wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia, a także w punkcie 4. Powyżej: (v) do czasu zakończenia realizacji „Programu Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”), (vi) zaprzestania przez Administratora realizacji działalności handlowej, informacyjnej lub marketingowej objętej udzielonymi zgodami lub (vii) do czasu cofnięcia zgody/zgód oraz w punkcie 5. powyżej: (viii) do czasu wycofania wyraźnej zgody; (ix) do czasu zakończenia realizacji „Programu Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”), (x) zaprzestania przez Administratora realizacji działalności handlowej, informacyjnej lub marketingowej objętej udzielonymi zgodami lub. Następnie ww. dane zostaną odpowiednio usunięte.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane/udostępniane/powierzane do przetwarzania przez Administratora innym podmiotom w ramach umowy w celu wysyłki materiałów w formie papierowej lub innej fizycznej, a także poprzez SMS/MMS/e-mail/telefon oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe, prawnicze, serwisowe. Dostawcy i usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności informacji otrzymanych od Administratora i nie mogą ich używać w celach innych niż świadczenie usług dla niego. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora instytucjom, podmiotom i organom (w szczególności organom administracji publicznej) upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne, przy czym niezbędne odpowiednio do: (i) „Objęcia gwarancją (zgodnie ze wskazanymi warunkami udzielenia gwarancji)” lub (ii) zapisania się i członkostwa w „Programie Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”) . Brak ich podania uniemożliwia odpowiednio: „Objęcia gwarancją (…)” lub uzyskanie członkostwa w „Programie Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”).

9. Z zastrzeżeniem postanowień następnych zdań, Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Powyższe z wyłączeniem zapisania się i członkostwa w „Programie Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”) poprzez elektroniczny formularz „Pozwól nam się lepiej poznać”, w ramach którego wskazuje się datę urodzin oraz jakie tematy są interesujące, kiedy poznało się diagnozę oraz jakiego rodzaju operację się przeszło/jaki jest etap leczenia, prowadzone jest profilowanie w celu najbardziej trafnego doboru treści w ramach newstlettera oraz innych materiałów reklamowych, informacyjnych i edukacyjnych lub  przekazywania informacji przez SMS/MMS/telefon oraz korespondencji papierowej (jeśli wyrażona została zgoda w tym zakresie). Przy czym profilowanie to nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

10. Przysługuje Pani/Panu odpowiednio: (i) Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 RODO;  (ii) Prawo do sprostowania danych osobowych, stosownie do art. 16 RODO; (iii) Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), stosownie do art. 17 RODO; (iv) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 RODO; (v) Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 RODO; (vi) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 21 RODO (jeśli dotyczy); (vii) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; (viii) Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażoną zgodę można wycofać poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości na adres email lub na adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych wskazany w pkt 2 powyżej.

11. Polityka prywatności - Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www.amoena.pl zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://www.amoena.com/pl/pomoc-i-wskazowki/ochrona-danych/

 

Z wyrazami szacunku 

Amoena Polska Sp. z o.o.