Polityka prywatności

1. Stosowane zasady ochrony danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”) informuję, że  Administratorem danych osobowych jest Amoena Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siedzibą przy ul. Puławskiej 303 (dalej również: „Administrator”).

W zakresie wszelkich pytań lub zagadnień dotyczących danych osobowych, prosimy o  kontakt do, wyznaczonego przez Administratora, Inspektora Ochrony Danych: e-mail” ochrona.danych@amoena.com, tel. 22 436 87 05, adres: Amoena Polska Sp. z o. o. ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1 W przypadku osób odwiedzających naszą stronę (www.amoena.pl) zasadniczo gromadzimy tylko dane anonimowe, takie jak strona, z której dana osoba nas odwiedza, dostawca usług internetowych oraz strony, z których nas wywołano. Amoena wykorzystuje te informacje wyłącznie do celów statystycznych oraz w celu udoskonalenia swych produktów, usług i strony internetowej. 

2.2 Nie wykorzystujemy naszej strony internetowej do rejestrowania danych osobowych innych niż te dane, które zamieszczają Państwo dobrowolnie. W przypadku:

a) rejestracji danych za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego gromadzone są następujące dane:

dane obowiązkowe:, imię, nazwisko, adres email 

b) rejestracji do „Programu Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”) gromadzone są następujące dane:

dane obowiązkowe: adres, imię, nazwisko, adres email, 

dane dobrowolne: data urodzenia

3. Automatyzowane podejmowanie decyzji

Z zastrzeżeniem postanowień następnych zdań, Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Powyższe z wyłączeniem zapisania się i członkostwa w „Programie Amoena4Life” (dawniej: Klub Amoena”) poprzez elektroniczny formularz „Pozwól nam się lepiej poznać”, w ramach którego wskazuje się datę urodzin oraz jakie tematy są interesujące, kiedy poznało się diagnozę oraz jakiego rodzaju operację się przeszło/ jaki jest etap leczenia, prowadzone jest profilowanie w celu najbardziej trafnego doboru treści w ramach newstlettera oraz innych materiałów reklamowych, informacyjnych i edukacyjnych lub  przekazywania informacji przez SMS/MMS/telefon oraz korespondencji papierowej (jeśli wyrażona została zgoda w tym zakresie). Przy czym profilowanie to nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

4. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu odpowiednio:

(i) Prawo dostępu do treści danych osobowych, stosownie do art. 15 RODO;

(ii) Prawo do sprostowania danych osobowych, stosownie do art. 16 RODO;

(iii) Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), stosownie do art. 17 RODO;

(iv) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 18 RODO;

(v) Prawo do przenoszenia danych osobowych, stosownie do art. 20 RODO; 

(vi) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, stosownie do art. 21 RODO (jeśli dotyczy);

(vii) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

(viii) Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażoną zgodę można wycofać poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości na adres email lub na adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych wskazany w pkt 1 powyżej.

5. Określenie celu gromadzenia danych

Wszystkie dane osobowe generowane w związku z naszymi usługami dostępnymi online będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

Dla utrzymania stosunków w klientami, umożliwienia odpowiadania na ich pytania oraz z przyczyn technicznych niezbędne jest wyznaczenie osób trzecich do przetwarzania Państwa danych. W tym przypadku również przestrzegane są zasadnicze przepisy dotyczące ochrony danych. Tylko w przypadku wyraźnej Pani/Pana zgody Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celach bezpośredniego marketingu oraz badania rynku. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych osobom trzecim ani wykorzystywać ich dla innych podobnych celów marketingowych.

6. Wykorzystanie danych osobowych

Amoena będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe, które udostępnili nam Państwo online, dla celów, w jakich zostały udostępnione.

7. Pliki cookies

W celu uproszczenia przygotowania naszej strony internetowej – a zatem stron internetowych – oraz optymalizacji marketingu – zezwalamy na zastosowanie plików cookies. W ten sposób Amoena automatycznie śledzi sposób wykorzystania dostarczanej treści. Umożliwia nam to szybsze rozpoznanie tych obszarów, które należy udoskonalić, możemy więc stale pracować nad poprawą znaczenia i dostępności przedstawianych przez nas treści. 
 
Jednak mogą Państwo nie zgodzić się na zapisywanie plików cookies poprzez ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający usuwanie plików cookies z dysku twardego, blokowanie wszystkich plików cookies lub ostrzeganie przed zapisaniem plików cookies. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na zapisywanie plików cookies, będą Państwo mieć dokładnie taki sam dostęp do treści strony firmy Amoena, jak w przypadku zezwolenia na używanie plików cookies. Zablokowanie tych plików powoduje jedynie powstanie mniej dokładnych wzorów użytkowania dla celów naszych wewnętrznych raportów. Informacje na temat użytkowania będą wykorzystywane tylko dla celów wewnętrznych firmy Amoena oraz naszych odpowiednich partnerów w celu poprawienia jakości treści, usług i zapewnienia wsparcia dla naszych gości.
 

8. Analiza sieci

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics w celu uzyskania analizy użytkowania strony przez jej użytkowników. Narzędzie to wykorzystuje pliki "cookies", a informacje wygenerowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszej strony (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane Google. Następnie informacje te są wykorzystywane do oceny użytkowania strony przez odwiedzających oraz sporządzania raportów statystycznych na temat ruchu na stronie internetowej dla firmy Amoena.
 
Nigdy nie będziemy (ani nie pozwolimy żadnym osobom trzecim) wykorzystywać narzędzia analizy statystycznej do śledzenia lub gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osoby (Personally Identifiable Information - PII) na naszej stronie. Google nie skojarzy Państwa adresu IP z innymi danymi posiadanymi przez Google. Ani my, ani Google nie będziemy ustalać związku ani starać się powiązać adresu IP z tożsamością użytkownika komputera. Nie będziemy kojarzyć żadnych danych uzyskanych na tej stronie z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby z jakiegokolwiek innego źródła, chyba że wyraźnie dostarczycie Państwo takie informacje w formularzu dostępnym na naszej stronie.
 

9. Media społecznościowe

Obecnie strona internetowa firmy Amoena używa wtyczki portalu społecznościowego: Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Za jej pośrednictwem dane osobowe mogą być przekazywane wymienionym usługodawcom. Amoena nie gromadzi danych osobowych za pośrednictwem ww. wtyczki. Amoena nie posiada dokładnej wiedzy na temat tego, które dane są pobierane przez ww. wtyczkę; ponadto nie ma także możliwości wywarcia jakiegokolwiek wpływu na takie gromadzenie danych.

Informacje na ten temat są dostępne w uwagach dotyczących ochrony danych zamieszczonych przez media społecznościowe: 
Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084/ Informacje i opcje ustawień ochrony sfery prywatności są dostępne pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php. Zasadniczo reguły te mają zastosowanie do wszystkich dostawców wtyczek mediów społecznościowych: możliwe jest uniknięcie gromadzenia danych przez tych dostawców za pośrednictwem strony Amoena poprzez upewnienie się, że nie są Państwo tam zalogowani.

 

10. Bezpieczeństwo danych

Amoena, poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewnia ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub niedozwolonym usunięciem, zmianą lub utratą oraz nieupoważnionym rozpowszechnianiem lub dostępem. 

11. Linki

Amoena nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ochrony danych za inne strony lub ich zawartość, do których [dane] są przekazywane za pośrednictwem linka.  

12. Kontakt

W celu skorzystania ze wskazanych powyżej uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych przez Administratora: Amoena Polska  Sp. z o. o. prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem tel. 22 436 87 05, w siedzibie Amoena Polska Sp. z o. o. pod adresem ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres ochrona.danych@amoena.com. 

Amoena Polska Sp. z o.o. Wersja 5.11.2019