Polityka prywatności

1. Stosowane zasady ochrony danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) informuję, że  Administratorem danych osobowych jest Amoena Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z siedzibą przy ul. Stryjeńskich 6 lok UH4B (dalej również: „Administrator”). Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami z zakresu ochrony danych osobowych, na podstawie i w granicach udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ochrona.danych@amoena.com, 22 436 87 05.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1 W przypadku osób odwiedzających naszą stronę ( www.amoena.pl) zasadniczo gromadzimy tylko dane anonimowe, takie jak strona, z której dana osoba nas odwiedza, dostawca usług internetowych oraz strony, z których nas wywołano. Amoena wykorzystuje te informacje wyłącznie do celów statystycznych oraz w celu udoskonalenia swych produktów, usług i strony internetowej. 

2.2 Nie wykorzystujemy naszej strony internetowej do rejestrowania danych osobowych innych niż te dane, które zamieszczają Państwo dobrowolnie. W przypadku:

a) rejestracji danych za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego gromadzone są następujące dane:

dane obowiązkowe: płeć, imię, nazwisko, adres email 

dane opcjonalne: numer telefonu.

b) rejestracji do Klubu Amoena gromadzone są następujące dane:

dane obowiązkowe: adres, imię, nazwisko, adres email, 

dane opcjonalne: stanowisko, adres, kraj, rozmiar biustonosza, informacja na temat operacji piersi. 

3. Automatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

4. Prawo do bycia zapomnianym

Przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji gdy: 

a) Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

b) cofnęła Pani/ Pan zgodę na podstawie, której opiera się przetwarzanie jego danych,

c) wniosła Pani/ wniósł Pan sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,

d) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) usunięcie Pani/Pana danych osobowych wymagane jest celem wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa. Prawo nie znajduje zastosowania w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz wykonania zobowiązań Administratora wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

5. Przenoszenie danych

Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych, a Administrator ma wówczas obowiązek udostępnienia tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma Pani/ Pan prawo przesłać pozyskane w ten sposób dane innemu podmiotowi bez przeszkód ze strony Administratora.

6. Złożenie skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przez Administratora bądź przetwarzania Pani/Pana danych niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

7. Określenie celu gromadzenia danych

Wszystkie dane osobowe generowane w związku z naszymi usługami dostępnymi online będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie ze stosownymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wyłącznie w celu zapisania kontaktu oraz zagwarantowania interesów biznesowych, do których mamy prawo, dla celów informowania i dbania o naszych klientów oraz projektowania produktów, które spełniają wymagania. 

Dla utrzymania stosunków w klientami, umożliwienia odpowiadania na ich pytania oraz z przyczyn technicznych niezbędne jest wyznaczenie osób trzecich do przetwarzania Państwa danych. W tym przypadku również przestrzegane są zasadnicze przepisy dotyczące ochrony danych. Tylko w przypadku wyraźnej zgody Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celach bezpośredniego marketingu oraz badania rynku. Nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych osobom trzecim ani wykorzystywać ich dla innych podobnych celów marketingowych. 

8. Uzasadnione wykorzystanie

Amoena będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać Państwa dane osobowe, które udostępnili nam Państwo online, dla celów, w jakich zostały udostępnione, chyba że są one gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane:

w celu, który jest bezpośrednio związany z celem pierwotnym,
w celu sporządzenia, negocjowania i zawarcia z Państwem umowy,
z powodu przepisu prawnego lub urzędowego nakazu sądowego,
dla celów ochrony prawnej lub obrony przed zarzutami,
w celu zapobiegania niewłaściwemu użyciu lub innym niezgodnym z prawem czynnościom, które zagrażają integralności systemów Amoena, a co za tym idzie – bezpieczeństwu danych.

9. Pliki cookies

W celu uproszczenia przygotowania naszej strony internetowej – a zatem stron internetowych – oraz optymalizacji marketingu – zezwalamy na zastosowanie plików cookies. W ten sposób Amoena automatycznie śledzi sposób wykorzystania dostarczanej treści. Umożliwia nam to szybsze rozpoznanie tych obszarów, które należy udoskonalić, możemy więc stale pracować nad poprawą znaczenia i dostępności przedstawianych przez nas treści. 

 

Jednak mogą Państwo nie zgodzić się na zapisywanie plików cookies poprzez ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający usuwanie plików cookies z dysku twardego, blokowanie wszystkich plików cookies lub ostrzeganie przed zapisaniem plików cookies. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na zapisywanie plików cookies, będą Państwo mieć dokładnie taki sam dostęp do treści strony firmy Amoena, jak w przypadku zezwolenia na używanie plików cookies. Zablokowanie tych plików powoduje jedynie powstanie mniej dokładnych wzorów użytkowania dla celów naszych wewnętrznych raportów. Informacje na temat użytkowania będą wykorzystywane tylko dla celów wewnętrznych firmy Amoena oraz naszych odpowiednich partnerów w celu poprawienia jakości treści, usług i zapewnienia wsparcia dla naszych gości. 

10. Analiza sieci

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics w celu uzyskania analizy użytkowania strony przez jej użytkowników. Narzędzie to wykorzystuje pliki "cookies", a informacje wygenerowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszej strony (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane Google. Następnie informacje te są wykorzystywane do oceny użytkowania strony przez odwiedzających oraz sporządzania raportów statystycznych na temat ruchu na stronie internetowej dla firmy Amoena.

Nigdy nie będziemy (ani nie pozwolimy żadnym osobom trzecim) wykorzystywać narzędzia analizy statystycznej do śledzenia lub gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację osoby (Personally Identifiable Information - PII) gości na naszej stronie. Google nie skojarzy Państwa adresu IP z innymi danymi posiadanymi przez Google. Ani my, ani Google nie będziemy ustalać związku ani starać się powiązać adresu IP z tożsamością użytkownika komputera. Nie będziemy kojarzyć żadnych danych uzyskanych na tej stronie z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby z jakiegokolwiek innego źródła, chyba że wyraźnie dostarczycie Państwo takie informacje w formularzu dostępnym na naszej stronie. 

11. Media społecznościowe

Obecnie strona internetowa firmy Amoena używa wtyczki portalu społecznościowego: Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Za jej pośrednictwem dane osobowe mogą być przekazywane wymienionym usługodawcom. Amoena nie gromadzi danych osobowych za pośrednictwem ww. wtyczki. Amoena nie posiada dokładnej wiedzy na temat tego, które dane są pobierane przez ww. wtyczkę; ponadto nie ma także możliwości wywarcia jakiegokolwiek wpływu na takie gromadzenie danych.

Informacje na ten temat są dostępne w uwagach dotyczących ochrony danych zamieszczonych przez media społecznościowe: 

Facebook: http://www.facebook.com/help/186325668085084/ Informacje i opcje ustawień ochrony sfery prywatności są dostępne pod adresem: http://www.facebook.com/policy.php. Zasadniczo reguły te mają zastosowanie do wszystkich dostawców wtyczek mediów społecznościowych: możliwe jest uniknięcie gromadzenia danych przez tych dostawców za pośrednictwem strony Amoena poprzez upewnienie się, że nie są Państwo tam zalogowani. 

12. Bezpieczeństwo danych

Amoena, poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych, zapewnia ochronę Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub niedozwolonym usunięciem, zmianą lub utratą oraz nieupoważnionym rozpowszechnianiem lub dostępem.

13. Linki

Amoena nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ochrony danych za inne strony lub ich zawartość, do których [dane] są przekazywane za pośrednictwem linka. 

14. Kontakt

W celu skorzystania ze wskazanych powyżej uprawnień lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych przez Administratora: Amoena Polska  Sp. z o. o. prosimy o kontakt: telefoniczny pod numerem tel. 22 436 87 05, w siedzibie Amoena Polska Sp. z o. o. pod adresem ul. Stryjeńskich 6 lok UH4B, 02-791 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres ochrona.danych@amoena.com.

Amoena Polska Sp. z o.o. Wersja 25.05.2018

Amoena Polska Sp. z o.o. Wersja 25.05.2018