Wettelijke informatie en voorwaarden

Wettelijke informatie & gebruiksvoorwaarden

 

1. Amoena Producten
1.1 Wij zijn Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, Kapellenweg 36, 83064

1.2 We stellen uw eventuele opmerkingen over de inhoud van onze website alsook hoe we deze kunnen verbeteren, op prijs. Het kan zijn dat de producten die op deze website getoond worden, niet in elk land verkrijgbaar zijn en/of onder een andere naam verkocht worden. Ook de informatie over het gebruik van deze producten kan van land tot land verschillen. We raden u aan om eerst een expert te raadplegen en zorgvuldig de voor uw land vermelde gebruiksinstructies te lezen. De informatie op onze internetpagina's is niet bedoeld als vervanging voor medisch advies en verzorging. Als u met gezondheidsproblemen kampt en bepaalde zorgen hebt, dient u altijd een expert te raadplegen. 

1.3 De afbeeldingen van de producten op onze website zijn louter ter illustratie bedoeld. Hoewel we al het mogelijke gedaan hebben om de producten zo precies mogelijk weer te geven, kunnen we niet garanderen dat het beeld dat uw computer u toont, hen accuraat weerspiegelt. Uw producten kunnen bijgevolg mogelijk licht afwijken van die afbeeldingen. Alle producten op onze website zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2. Gebruik van onze website
Uw gebruik van onze website valt onder deze Voorwaarden en onze Privacyverklaring. Gelieve dan ook de tijd te nemen om deze te lezen, aangezien ze belangrijke bepalingen omvatten, die op u van toepassing zijn. 

3. Gebruikersaccount en paswoord
Als u graag toegang wenst tot bepaalde diensten op onze website, dan moet u eerst een account aanmaken. Na voltooiing van uw websiteregistratieproces zult u een gebruikersnaam en paswoord ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om zowel uw paswoord als uw account vertrouwelijk te houden en erop toe te zien dat anderen er geen gebruik van maken. U bent namelijk verantwoordelijk voor alles wat ermee gedaan wordt. Mocht iemand anders dus gebruikmaken van uw paswoord of account, dan zult u en niet wij hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.

4. Wijzigingen aan de inhoud van de website

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om zowel de website als de producten en diensten die we u leveren, te verbeteren. Gelieve er dan ook nota van te nemen dat we delen van de website hierdoor op eender welk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen wijzigen, verwijderen of aanvullen. Alle dergelijke wijzigingen zullen 7 (zeven) dagen na hun initiële publicatie op de website van kracht worden en u zult verondersteld worden alle dergelijke wijzigingen aanvaard te hebben door uw verdere gebruik van de website. 

5. Disclaimer
De inhoud van onze website is louter ter informatie bedoeld. Het vormt geen vervanging voor professionele verzorging en mag niet gebruikt worden voor het stellen van diagnoses of het behandelen van een gezondheidsprobleem. Als u vermoedt dat u met een gezondheidsprobleem kampt of als u overweegt om alternatieve therapieën of behandelingen uit te proberen, moet u eerst uw arts om advies vragen.

6. Copyright en handelsmerkrechten

6.1 Onze website is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten op het ontwerp en de inhoud van de pagina's behoren toe aan Amoena Duitsland. De internetpagina's die op de website van Amoena (UK) verschijnen, zijn bedoeld als algemene informatie. Als u eender welk deel van de bezorgde informatie wenst te gebruiken, gelieve dan contact met ons op te nemen per brief naar Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, Kapellenweg 36, 83064 Raubling, Germany of per e-mail naar: be.info@amoena.com. 

6.2 De handels- en andere merken op onze website (en met name de bedrijfslogo's) zijn wettelijk beschermd. Het gebruik van de handels- of andere merken op deze website en/of de andere inhoud van deze website betekent niet dat Amoena of andere wettelijke eigenaars ingestemd hebben met het gebruik van deze handels- of andere merken door derden. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan bij wet, is het verboden om gebruik te maken van het fotomateriaal op onze website. Elk onwettig gebruik van de auteursrechtelijk beschermde inhoud kan burger- of strafrechtelijk vervolgd worden. Pagina's mogen louter voor privégebruik gedownload worden. Het gebruik van beschermde inhoud (waaronder handels- of andere merken, enz.) voor zakelijke of andere niet-privatieve doeleinden is verboden.

6.3 Het beeldmateriaal op onze website is onderworpen aan het auteursrecht van Amoena. Het gebruik van dit materiaal zonder de voorafgaande goedkeuring door Amoena is verboden, tenzij dit gebruik uitdrukkelijk is toegestaan bij wet. Voor dergelijk toegestaan gebruik dient het beeldmateriaal dan wel de nodige auteursrechtelijke informatie te bevatten en die wordt het best als volgt vermeld: "© AmoenaMedizin-Orthopädie-Technik GmbH". Voor een niet bij wet toegestane vorm van gebruik en met name voor commerciële doeleinden kunt u om toelating vragen door een e-mail te versturen naar amoena@amoena.com.

Elk gebruik van auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen en inhoud dat indruist tegen de wettelijke bepalingen ter zake alsook elk ander ongeoorloofd gebruik ervan kan ernstige burger- en strafrechtelijke gevolgen hebben.

7. Links

7.1 We besteden grote zorg aan het ter beschikking stellen van gedetailleerde, up-to-date informatie op onze webpagina's, maar we wijzen elke aansprakelijkheid voor de hele inhoud van de website van Amoena van de hand.  Onze internetsite staat verder ook in verbinding met andere websites via links waarvoor Amoena evenmin enige verantwoordelijkheid draagt.  We nemen deze links uitsluitend voor uw gemak op.  Amoena kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hun inhoud - noch meer bepaald voor verlies of schade veroorzaakt door de inhoud van andere internetsites. 

7.2 U mag links naar onze website plaatsen, op voorwaarde dat het voor gebruikers van uw website duidelijk is dat het om een dienst van Amoena gaat.  De link mag niet zodanig opgezet zijn dat deze de indruk wekt dat Amoena aan uw dienst gelinkt is - bv. via sponsoring of een andere manier van samenwerken.  Gelieve de copyright- en handelsmerkvoorschriften te respecteren voor elke link die u opneemt.  Gelieve ons daarnaast ook op voorhand te contacteren, als u van plan bent om de link te ontwerpen met gebruik van ons Amoena-logo.

8. Aansprakelijkheid 
8.1 Gelieve dit deel aandachtig te lezen, aangezien het de beperkingen van onze aansprakelijkheid ten aanzien van u toelicht. 

8.2 Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor: 

(a) een overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

(b) bedrog of bedrieglijke foutieve voorstelling;

(c) inbreuk op de voorwaarden van sectie 12 van de Britse wet van 1979 betreffende de verkoop van goederen ('Sale of Goods Act 1979' (aanspraak en stille eigendom) of eender welke inbreuk op de bepalingen van sectie 13 tot 15 van de 'Sale of Goods Act 1979' (beschrijving, tevredenstellende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en stalen); of

(d) defecte producten krachtens de Britse wet betreffende de bescherming van de consument van 1987 ('Consumer Protection Act 1987'). 

8.3 Wij zullen alleen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verliezen die u zou lijden als gevolg van een door ons gepleegde inbreuk op deze Voorwaarden, als de verliezen een te voorzien gevolg zijn van een door ons gepleegde inbreuk op de Voorwaarden. Verliezen gelden als onvoorzienbaar, als deze noch door u, noch door ons voorspeld konden worden op het moment dat u zich tot de naleving van de Voorwaarden verbond. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eender welke indirecte verliezen die noch door u, noch door ons te voorzien waren (zoals winstderving en verlies van kansen). 

8.4 Onder voorbehoud van punt 12.2 en punt 12.3, zal onze totale aansprakelijkheid ten overstaan van u voor alle andere verliezen waarvoor we aansprakelijk gesteld zouden worden, in geen geval meer kunnen bedragen dan 100% van de prijs van de producten die u bestelde in de loop van de 12 maanden vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

8.5 Tenzij zoals uitdrukkelijk bepaald werd in deze Voorwaarden, doen we geen verklaringen over, geven we geen garanties voor en gaan we geen verbintenissen aan met betrekking tot de producten. Elke verklaring, garantie of andere soortgelijke belofte die wettelijk, gewoonterechtelijk of op een andere manier geïmpliceerd of opgenomen zou kunnen zijn in deze Voorwaarden, wordt uitgesloten voor zover bij wet toegestaan. Zo is het meer bepaald niet onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

9. Beveiliging
9.1 Deze website werd uitgerust met een beveiligingssysteem om verlies, misbruik of wijziging van informatie te voorkomen. Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt [en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren]. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 

9.2 Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is op ons systeem, is het doorsturen van informatie via het internet nooit 100% veilig en kunnen we de veiligheid van uw gegevens bij het doorsturen ervan naar onze website bijgevolg niet garanderen. Dat betekent dat u ons alle informatie die u ons toestuurt, geheel op eigen risico bezorgt. Eenmaal we uw informatie ontvangen hebben, zullen we echter specifieke procedures en veiligheidsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang tot de website te voorkomen. 

9.2 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aan uw computersysteem of gegevensverlies als gevolg van uw gebruik van de website en wij kunnen niet garanderen dat eender welke bestanden die u zou downloaden, vrij zijn van virussen en andere contaminerende of vernietigende componenten.

10. E-mails
Alles wat u ons elektronisch toestuurt, zal als niet-vertrouwelijk beschouwd worden en als iets waarop geen eigendomsrecht rust, ongeacht of dat nu data, suggesties of opmerkingen zijn.  Alles wat u op deze manier verstuurt, kan zonder enige beperking door ons en onze partners gebruikt worden.  Zo staat het Amoena meer bepaald vrij om onbeperkt gebruik te maken van uw ideeën, concepten en kennis, bv. in verband met de ontwikkeling van een product.

11.  Gebruikersgedrag
11.1 U stemt ermee in om u geen toegang tot de website te verschaffen met als doel: (a) de website of de servers of de met de website verbonden netwerken te hinderen of te verstoren of niet te voldoen aan eender welke vereisten, procedures, richtlijnen of voorschriften van met de website verbonden netwerken; (b) opzettelijk of onopzettelijk eender welke toepasselijke wetten of voorschriften te schenden; (c) persoonsgegevens van andere gebruikers los te krijgen, te verzamelen, te verwerken, te combineren of op te slaan; of (d) eender welk aspect van de website te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren voor om het even welke commerciële doeleinden. 

11.2 U stemt ermee in dat u het volgende niet zult uploaden, e-mailen of op een andere manier zult versturen: (a) eender welke inhoud die onjuist, niet accuraat, onwettig, schadelijk, bedreigend, grof, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukplegend op iemands privacy, hatelijk is of die op een andere manier een persoon of groep van personen vernedert of intimideert op basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijd of handicap; (b) eender welke inhoud die inbreuk pleegt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteurs- of ander eigendomsrecht van een derde; (c) eender welke ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotionele materialen, junkmail, spam, kettingbrieven, piramidesystemen of eender welke andere vorm van verlokking; of (d) eender welk materiaal dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat, die ontworpen werden om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatie-uitrusting te verstoren, te beschadigen, te vernietigen of te beperken.

12.  Beëindiging
U stemt ermee in dat Amoena, geheel naar eigen goeddunken, uw paswoord, account (of eender welk deel ervan) en uw toegang tot de website kan beëindigen om eender welke reden. Verder staat het ons eveneens vrij om geheel naar eigen goeddunken de verstrekking van de producten of eender welk deel ervan met of zonder kennisgeving stop te zetten.

13.  Zaken waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben
13.1 Amoena zal niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor eender welke tekortkoming in het toegang bieden tot deze website, in de uitvoering van eender welk productorder of het nakomen van eender welke van haar verplichtingen krachtens deze Voorwaarden, als het daartoe gehinderd of belet wordt door een oorzaak waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft. Dit omvat onder meer blikseminslag, brand, overstroming, ontploffing, extreem slecht weer, staking, lock-out, vakbondsgeschil, geval van overmacht, oorlog, opstand, binnenlandse onlusten, daden van terrorisme, epidemieën, opzettelijke schade, het laten afweten van een telecommunicatie- of computersysteem, ongevallen of ongevallen of omissies van anderen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (alsook schade die door dergelijke gebeurtenissen veroorzaakt zou worden). 

13.2 Mocht er zich een gebeurtenis buiten de redelijke controle van Amoena om voordoen, die de toegang tot deze website of de uitvoering van eender welk productorder of het nakomen van onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden beïnvloedt, dan zullen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact met u opnemen. Het nakomen van onze verplichtingen zal in dat geval opgeschort worden voor de duur van de gebeurtenis en we zullen onze verplichtingen opnieuw beginnen na te komen, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is na het einde van het voorval in kwestie. 

14. Algemene informatie

14.1 Deze Voorwaarden en de aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar verwezen wordt in deze Voorwaarden, vormen de volledige overeenkomst die er tussen u en ons gesloten werd. Ze beheersen uw gebruik van de website en prevaleren op alle eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en ons. 

14.2 Mocht er enig geschil tussen u en ons ontstaan in verband met deze Voorwaarden, dan zullen de wetten van Engeland en Wales van toepassing zijn. Als u een rechtszaak tegen ons wenst aan te spannen, dan dient u dat in Engeland en Wales te doen. Indien u een consument bent, dan zijn volgens Verordening (EG) nr. 593/2008 — het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst –  de wetten van het land van de consument van toepassing, alsook is de rechter van het land van de consument bevoegd over een eventueel geschil te beslissen en kan de consument een rechtszaak aanspannen in zijn eigen land. Het feit dat we een bepaald recht of bepaalde provisie van de Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, zal niet beschouwd kunnen worden als een verklaring van afstand ten aanzien van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Als een bepaling van de Voorwaarden door een ter zake bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen overeen dat de rechtsverhouding tussen hen zoveel mogelijk moet worden uitgelegd in overeenstemming met de bedoelingen van de partijen zoals die tot uitdrukking komen in die bepaling en zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. 

14.2 Noch u, noch Amoena kunnen eender welke rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden en eender welke aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar verwezen wordt in deze Voorwaarden, toewijzen of overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve dan dat wij het recht zullen hebben om eender welke of alle rechten en verplichtingen van Amoena (zonder uw voorafgaande toestemming) aan eender welke van onze gelieerde entiteiten of aan een overnemer van Amoena over te dragen.

15. Contact met Amoena
Mocht u vragen hebben over de wettelijke aspecten van deze Voorwaarden of met betrekking tot Amoena, kunt u ons hier contacteren.